Persoana care-si verifica portofoliul de investitii
Investiții

Consultant de investiții: rol și responsabilități, competențe necesare

Consultantul de investiții este un profesionist financiar care consiliază clienții cu privire la serviciile și activitățile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare. Consultantul de investiții oferă recomandări de investiții atât clienților individuali, cât și companiilor, sprijinind pe fiecare să-și atingă obiectivele financiare. Aceste obiective pot fi pe termen scurt și/sau lung și pot include fie dezvoltarea unei strategii de investiții pentru o persoană fizică, fie menținerea unui portofoliu pentru o corporație mare. Îți prezentăm în acest articol mai multe informații utile despre rolul unui consultant de investiții financiare, care sunt competențele necesare pentru acest job și cum te poți specializa în acest domeniu!   

Ce înseamnă consultanța de investiții financiare?

Conform art.3 din Legea nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare, consultanța de investiții reprezintă furnizarea de recomandări personale unui client, la cererea sa sau la iniţiativa firmei de investiţii, în ceea ce priveşte una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare.

Conform art. 35 din Legea 297/2004, prestarea cu titlu profesional a serviciilor de consultanţă de investiţii, cu privire la instrumentele financiare se efectuează de către consultanţii de investiţii, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M.

Ce face un consultant de investiții?

Consultantul de investiții financiare oferă sfaturi și îndrumări cu privire la produsele și serviciile de investiții și/sau instrumente financiare. El identifică obiectivele de investiții ale clienților, oferă îndrumări financiare și îi ajută să-și structureze finanțele sau să gestioneze sume mari de capital. Un consultant de investiții trebuie să aibă cunoștințe solide în acest domeniu , să cunoască foarte bine piețele și instrumentele financiare tranzacționate pe aceste piețe pentru a determina produsele financiare potrivite pentru clienții săi, astfel încât aceștia să-și îndeplinească țelurile financiare.

Printre responsabilitățile unui consultant de investiții se numără următoarele activități:

 • Sprijinirea clienților în formularea obiectivelor de investiții și punerea în aplicare a strategiei de investiții
 • Oferirea de consiliere pentru construirea și menținerea portofoliilor clienților săi
 • Monitorizarea activă a investițiilor clienților săi și efectuarea de ajustări la investițiile clienților de-a lungul timpului
 • Cercetarea și analizarea piețelor financiare pentru identificarea de oportunități și produse de investiții potrivite clienților săi

Este nevoie de autorizare pentru prestarea de consultanță de investiții?

Prestarea de servicii de consultanță de investiții se poate realiza doar de către persoanele autorizate, înscrise în Registrul A.S.F. în această calitate. În plus, pentru a dobândi calitatea de consultant de investiții, o persoană trebuie să îndeplinească criteriile de cunoștinte, competențe și experiență prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru a fi autorizat de A.S.F. pentru desfășurarea activității de consultanță de investiții, o persoană trebuie, printre altele, să facă dovada absolvirii unui program de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Condiții de autorizare pentru consultanții de investiții persoană fizică

Conform regulamentul A.S.F. nr.5/2019 pentru a fi autorizat, consultantul de investiţii, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 a) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

 b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

c) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de evaluare cu care are o relaţie contractuală;

d) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

e) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

f) să prezinte toate documentele prevăzute la alin. (2).

Documente autorizare consultant de investiții persoană fizică

Pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul A.S.F., solicitantul persoană fizică trebuie să depună la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 14, a Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă;

b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018;

c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale;

d) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora;

e) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), întocmită conform anexei nr. 15;

f) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

g) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane juridice

Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

b) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) să aibă un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referinţă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;

d) acţionarii/asociaţii să respecte condiţiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1.946;

e) să respecte prevederile art. 6 lit. a) şi c);

f) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare;

g) societatea să aibă cel puţin un angajat prin care îşi desfăşoară activitatea şi care:

(i) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

(ii) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să nu fie salariat ori să nu deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia consultantului de investiţii, persoană juridică;

(iii) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

h) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad

echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

i) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 130 alin. (1).

Documente pentru autorizare consultant de investiții persoană juridică

Pentru obţinerea autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice trebuie să transmită către A.S.F. cererea întocmită conform anexei nr. 16, însoţită de următoarele documente:

a) documentele şi informaţiile prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945;

b) documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru membrii structurii de conducere, cu excepţia documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943;

c) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acţionar/asociat care deţine în societate o participaţie calificată şi angajat al societăţii prin care îşi desfăşoară activitatea sau declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

d) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz;

e) copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;

f) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 şi declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 129 lit. g), întocmită conform anexei nr. 17, pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

h) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

i) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Consultant de investiții: competențe profesionale necesare

În ceea ce privește competențele profesionale necesare, un consultant de investiții trebuie:

 • Să înțeleagă foarte bine structura, modul de funcționare și caracteristicile piețelor financiare
 • Să cunoască instrumentele financiare tranzacționate pe aceste piețe
 • Să știe care este cadrul de reglementare a piețelor instrumentelor financiare (MIFID, abuzul de piață)
 • Să aibă noțiuni de analiză financiară pentru a putea evalua datele relevante și oferi produse de investiții potrivite
 • Să aibă cunoștințe solide despre indici bursieri, finanțe comportamentale, managementul riscului, administrarea portofoliului
 • Să cunoască cerințele privind furnizarea informațiilor de investiții
 • Să aibă noțiuni de spălarea banilor (Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, tranzacții suspecte, sancțiuni penale)
 • Să știe care este regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare

Ce abilități esențiale are nevoie un consultant de investiții?

Printre abilitățile esențiale ale unui consultant de investiții se numără:

 • Gândire analitică, cu bune abilități de rezolvare a problemelor
 • Gândire critică, capacitatea de a identifica punctele tari şi slabe ale soluţiilor alternative
 • Capacitatea de a lua decizii
 • Încrezător, responsabil, onest, perseverent
 • Atenție la detalii
 • Excelente abilități interpersonale, de comunicare scrisă și verbală

Abilitatea de comunicare clară și eficientă este critică pentru consultanții de investiții deoarece aceștia trebuie să explice clienților lor idei financiare complexe și să fie obiectivi în fața emoțiilor.

Unde găsești un curs de consultant de investiții recunoscut de autoritățile competente?

AS Financial Markets (ASFM) este o companie autorizată care furnizează atât programe de formare profesională inițială, cât și programe de dezvoltare și pregătire continuă în domeniul financiar-bancar și piața de capital.

Cursul Consultant de investiții din cadrul ASFM este un program complet, care acoperă toate cerințele legislației în vigoare cu privire la dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare prestării activității de consultanță în investiții.

Lectorii care susțin acest curs sunt profesioniști redutabili, cu un înalt grad de calificare și o experiență vastă în domeniul financiar-bancar și piața de capital, fiind recunoscuți de  A.S.F./B.N.R./C.A.F.F.P.A.

În comparație cu alte cursuri de consultant de investiții de pe piață, acest curs oferă în plus față de prezentarea informațiilor teoretice extrem de utile, oportunitatea de a analiza multe studii de caz pe care cursanții le pot aplica în activitatea zilnică.

Promovăm interacțiunea constructivă între lectori – cursanți, dar și între cursanți, astfel încât să se creeze un mediu propice pentru învățare și sharing de cunoștințe/experiențe profesionale.  

Tematică curs ”Consultant de Investiții”

Programul de formare profesională inițială ”Consultant de Investiții”  este structurat în 17 capitole (teorie și studii de caz), astfel:

Modul I. Piețele de instrumente financiare: concept și structură

Modul II. Structura pieței financiare (Locuri de tranzacționare, Participanți pe piețele de instrumente financiare, Scheme de compensare a investitorilor)

Modul III. Instrumente financiare (Instrumente tranzacționabile pe piețe de capital, Instrumente ale pieței monetare)

Modul IV. Servicii de investiții financiare (Servicii de investiții principale și auxiliare, Servicii non-advisory și Suitability test)

Modul V. Personalul care oferă informații în legătură cu serviciile de investiții financiare (Cerințe privind cunoștințele și experiența personalului)

Modul VI. Cadrul de reglementare a piețelor de instrumentelor financiare (MIFID, abuzul de piață)

Modul VII. Indici bursieri

Modul VIII. Instrumente financiare derivate

Modul IX. Depozite și produse structurate

Modul X. Vânzarea încrucișată de instrumente financiare

Modul XI. Servicii de investiții financiare cu consultanță (advisory) – obligații de informare și cunoașterea produsului

Modul XII. Administrarea  portofoliului

Modul XIII. Personalul care oferă consultanță în legătură cu serviciile de investiții financiare/ instrumentele financiare (Ghid ESMA, cerințe privind formarea profesională)

Modul XIV. Prevenirea și administrarea conflictelor de interese în legătura cu serviciile de investiții financiare

Modul XV. Finanțe comportamentale

Modul XVI. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare

Modul XVII. Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, tranzacții suspecte, sancțiuni penale

>>>Înscrie-te AICI la cursul CONSULTANT DE INVESTIȚII de la AS Financial Markets<<<

La finalul cursului și după promovarea examenului, ASFM oferă Certificat de Absolvire, care atestă pregătirea profesională în domeniul consultanței de investiții.

Iată ce spun cursanții noștri despre cursul Consultant de investiții:

Robert U: ”Recomand acest curs pentru oricine își dorește aprofundarea cunoștințelor, dar și pentru obținerea calificării de consultant de investiții. Cei mai bine investiți bani sunt în educația personală, așadar îndemn pe oricine este interesat în obținerea calificării de consultant de investiții, să nu ezite să contacteze AS Financial Markets.”

Sorin G:”Nu am nimic de reproșat. Cursul acoperă bine legislația, lectori sunt foarte buni, programa foarte bună. Recomand aceste cursuri. Cele mai bune de pe piață.”

Pentru mai multe detalii despre cursurile noastre, contactează-ne la office@cursuribursa.ro sau la nr. de telefon +40-771.261.036. De asemenea, poți accesa site-ul www.cursuribursa.ro pentru a vedea toate programele de pregătire profesională pe care le oferim.

Citește și: Cele mai proaste investiții din istorie: de la Warren Buffett până Jay-z și MC Hammer. Care este prețul succesului?

Sursa foto: Pixabay.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *